Vážení zákazníci, z dôvodu vysokého počtu objednávok môžu byť niektoré dátumy dodania teraz dlhšie ako ste zvyknutí, ďakujeme za pochopenie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielanie newsletterů

 1. Zaškrtnutím voľby "Chcem informovať o akciách a novinkách" udeľujete súhlas spoločnosti PÁRYSŮV RYBÁŘSKÝ RÁJ, sro, IČO: 48171930 so sídlom Průmyslová 1292, 506 01 Jičín, (ďalej len "Správca"), aby spracovávala nad rámec údajov, ktoré spoločnosť musí spracovávať na základe právnych predpisov tieto osobné údaje:
 • e-mail
 • IP adresa
 1. Meno, priezvisko, adresa telefónne číslo a e-mail je nutné za účelom jeho členstva v zľavovom vernostnom programe Parys team, obchodnej komunikácii s klientom a zasielaním newsletteru a noviniek. Tieto údaje budú správcom spracované počas 2 rokov od ukončenia registrácie.
 2. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje společnosti  PÁRYSŮV RYBÁŘSKÝ RÁJ, sro Hradecká 816, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, info@parys.sk.
 3. Spracovanie osobných údajov (a to nielen vyššie uvedených, ale aj ďalších, kde je povinnosť spracovania zo zákona) je vykonávané správcom, osobné údaje však pre správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
 • Poskytovateľ dátového úložiska, poskytovatelia údržby IT systémov a webových stránok
 • Spoločnosť zaisťujúca vedenie účtovníctva, mzdovú agendu
 • Spoločnosť zaisťujúca daňové poradenstvo
 • Spoločnosti zasielateľské, prepravné
 • Emailová dresa je odovzdávaná spoločnosti Heureka

 

5. Vezmite prosím na vedomie, že máte právo:

 • Právo na prístup k osobným údajom - subjekt údajov má právo, ak o to požiada, získať od správcu informáciu, či sú jeho osobné údaje predmetom spracovania.
 • Právo na opravu a doplnenie - subjekt údajov má právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje. Zároveň má právo, s ohľadom na účel spracovania, požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz - predstavuje inými slovami vyjádrenú povinnosť správcu zlikvidovat osobné údaje, pokiaľ je splnená aspoň jedna podmienka:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
  • subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie,
  • subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie,
  • osobné údaje nezákonne spracované
  • osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti.
 • Právo na prenos osobných údajov - dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému správcovi, a to prostredníctvom pôvodného správcu.
 • Právo na obmedzenie spracovania - Subjekt údajov má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
  • subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť
  • spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
  • správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov
  • subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu a doteraz nebolo overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.
 • Právo podať sťažnosť dozornému úradu
 • Právo namietať proti spracovaniu - subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe právnych dôvodov:
  • spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený,
  • spacovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany.

 

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov

 

 • Poskytnutie osobných údajov a súhlas so spracovaním sú dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie či nesúhlas s ich spracovaním môže znamenať prekážku napríklad pre registráciu alebo prihlásenie odberu newslettera.
 • Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov je tiež možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla správcu, a to v celom rozsahu alebo len čiastočne. Také odvolanie však môže znamenať, že správca nebude môcť poskytnúť podľa zmluvy dohodnuté plnenie. V oboch prípadoch to závisí na skutočnosti, či sa jedná o spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy.
Tento internetový obchod ukladá cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Rozumiem