Reklamačné podmienky

Na vybavenie reklamácie budeme potrebovať vyplniť reklamačný list, ktorý si môžete stiahnuť tu.

 

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU


Všetky nepopísané skutočnosti sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom čís. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa"). V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Prevzatie zásielky

Kupujúcemu je odporúčané nepreberať od prepravcu poškodenú zásielku a kontaktovať naše reklamačné oddelenie. V prípade prevzatia poškodenej zásielky bude k reklamácii pristupované v spolupráci s prepravnou službou. Po prevzatí tovaru je odporúčané tovar bez zbytočného odkladu skontrolovať a prípadné zistené chyby čo najskôr oznámiť písomnou formou na e-mail: info@parys.sk (najrýchlejšie riešenie) alebo korešpondenčnou poštou na adresu prevádzky.
Spôsob popísania vady a ďalšie potrebné informácie, sú uvedené v článku "Vybavenie reklamácie"

Práva zo zodpovednosti za vady, podmienky uplatnenia týchto práv

Práva z chybného plnenia sú uvedené v Občianskom zákonníku v § 2161 a ďalších. Kupujúci má okrem iného nižšie uvedené práva:
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady, ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Dátum predaja je vyznačený na predajnom doklade, prípadne aj na záručnom liste.

Výskyt vady do 6 mesiacov od predaja

V prípade výskytu vady v lehote 6 mesiacov od dátumu dodania / predaja má kupujúci právo požadovať dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len časti veci, môže kupujúci požadovať výmenu len tejto súčasti. Nie je - je to možné, môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Výskyt chyby po šiestom mesiaci od predaja

1. Chybné plnenie je podstatným porušením kúpnej zmluvy V prípade, že je vada tovaru podstatným porušením kúpnej zmluvy, má zákazník na výber z nasledujúcich možností:
· Odstránenie vady dodaním novej veci alebo veci chýbajúcej
· Odstránenie vady opravou veci
· Poskytnutie primeranej zľavy
· Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Zvolený variant oznámi zákazník pri uplatnení reklamácie a táto informácia bude zapísaná do reklamačného protokolu.
2. Chybné plnenie je nepodstatným porušením kúpnej zmluvy V prípade, že je vada tovaru nepodstatným porušením kúpnej zmluvy, má zákazník na výber z nasledujúcich možností:
· Odstránenie vady
· Poskytnutie primeranej zľavy
Právo z chybného plnenia sa nevzťahuje:
1. na vady vzniknuté bežným používaním
2. nesprávnym použitím výrobku
3. nesprávnym skladovaním
4. na chyby vzniknuté mechanickým poškodením a opotrebením, živelnou pohromou (voda, piesok, oheň atď.)
Pri tovare predávaného za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. Táto vada je vyznačená na predajnom doklade alebo na záručnom liste.
U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú funkčnosťou alebo poruchou výrobku. Predávajúci ďalej nezodpovedá za prípadné vady tovaru, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol alebo ich sám spôsobil. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

Vybavenie reklamácie

Kupujúcim je doporučené v prípade reklamácie výrobku zakúpeného u firmy Párysov rybársky raj, s.r.o. postupovať nasledujúcim spôsobom:

a. Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne.

Kupujúci je povinný dodať spolu s reklamovaným tovarom všetky súčasti, ktoré môžu s chybou súvisieť, presný popis vady, prípadne dôkaz prejavu vady, ktorá vzniká iba občas, kontaktné informácie (telefón, e-mail), špecifikáciu práv, ktoré chcete v súvislosti s reklamáciou uplatniť, predajný doklad (kópiu) a záručný list (ak bol priložený).

Reklamovaný tovar je možné zaslať ktoroukoľvek prepravnou spoločnosťou, prípadne je možné využiť zvoz nášho prepravného partnera, ktorý Vám radi objednáme. V prípade zasielania tovaru ktoroukoľvek prepravnou spoločnosťou (teda aj formou nami poskytovanej služby zvozu) je nutné zásielku správne zabaliť a dodržať niekoľko pravidiel, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu tovaru počas prepravy:

Každú zásielku je nutné primerane zabaliť tak, aby bola zabezpečená jej bežná preprava pri vynaložení bežnej starostlivosti pri manipulácii prostredníctvom automatizovaných systémov.

Najmä tovar náchylný na prepravu (napr. prúty, bivaky, dáždniky, motory, podberáky a im podobné) musia byť zabalené do kartónu alebo kartónovej krabice a daný produkt by mal byť vo vnútri kartónu navyše obalený ochrannou vrstvou materiálu, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu pri preprave. Najmä je nutné venovať pozornosť exponovaným častiam produktov, ako môže byť vrtuľa motora, očká prútov, rôzne plastové koncovky tyčí a pod. Všetky takéto "pevné" časti tovaru by mali byť obalené ochrannou vrstvou, aby bolo zaistené tlmenie nárazov počas prepravy. Tovar sa vo vnútri obalu nesmie voľne pohybovať, tzn. že prázdny priestor vo vnútri obalu je nutné vyplniť nejakou vhodnou výplňou (pokrčené noviny, bublinková fólia a pod.).

V prípade poškodenia zásielky počas prepravy vinou nedodržania týchto podmienok si predávajúci vyhradzuje právo neprijať takýto tovar, alebo požadovať od kupujúceho náhradu vzniknutej škody.

Uvedené odporúčania nemajú vplyv na možnosti a práva spotrebiteľa vyplývajúce z Občianskeho zákonníka a zákonu "O ochrane spotrebiteľa" v platnom znení a majú slúžiť len pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie výrobku.
Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru,
· Uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a týmto napíše zápis
· Reklamáciu prijme a ako neoprávnenú na mieste zamietne a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu
· Reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu, na základe jeho výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu.


O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie, vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie - reklamačný protokol.
Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Ak vybaví predávajúci vašu reklamáciu dodaním nového tovaru, nebeží od tohto okamihu znovu 24 mesiacov záruky.

Upozornenie: Tovar zasielaný na reklamáciu musí byť v rámci možností zbavený nečistôt. V prípade, že dodaný tovar na reklamáciu bude znečistený, nebude prijatý do procesu reklamácie a obratom zaslaný späť na adresu odosielateľa.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Objednávku môže kupujúci stornovať telefonicky na zákazníckej linke alebo +421 232 195 330, prípadne emailom info@parys.sk až do chvíle, ako Vás naši operátori informujú prostredníctvom SMS o odoslaní Vašej objednávky na Vami uvedenú dodaciu adresu. V písomnej forme musí storno obsahovať číslo objednávky. Toto číslo je uvedené v automatickej odpovedi, ktorú dostanete na váš kontaktný e-mail po úspešnom vytvorení objednávky.
Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci má právo nepotvrdiť objednávku, alebo od objednávky odstúpiť, pozri "Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej pomocou komunikácie na diaľku". Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri opakovanom neprevzatí zásielky zo strany kupujúceho. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný informovať zákazníka o tejto skutočnosti.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej pomocou komunikácie na diaľku

Kupujúci má v súlade s platnými zákonmi právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní od dátumu prevzatia. V tejto lehote musí kupujúci odoslať odstúpenie od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci následne vráti tovar predávajúcemu bez zbytočného odkladu na vlastné náklady. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze v lehote 14 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy, najskôr ale v okamihu prevzatia vráteného tovaru predávajúcim, alebo ak kupujúci preukáže, že vrátený tovar odoslal predávajúcemu. Kupujúci má okrem kúpnej ceny tovaru právo na vrátenie nákladov súvisiacich s dopravou tovaru, ktorú predávajúcemu uhradil, najviac však vo výške ceny najlacnejšej ponúkanej dopravy predávajúceho.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať poštou na adresu PÁRYSŮV RYBÁŘSKÝ RÁJ s.r.o., Textilní 187, 506 01 Jičín, Česká republika, identifikačné číslo 48171930, DIČ CZ48171930 SK4120049901 (čo je aj adresa pre zaslanie vráteného tovaru) alebo emailom na adresu e-mail info@parys.sk.  Kupujúci môže využiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je možno stiahnuť tu.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže byť zamietnuté ak:
· Kupujúci neodošle tovar späť pred uplynutím 14 dní odo dňa, keď nám oznámil, že odstupuje od tejto zmluvy
· Sa jedná o dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, kde Kupujúci porušil ich originálny obal
· Tovar bol dodaný v uzavretom obale, a Kupujúcim bolo po dodaní z obalu vyňať a z hygienických dôvodov ich nemožno vrátiť
· Bol tovar upravený podľa priania Kupujúceho
· Tovar podlieha skaze
· Je kupujúcim podnikateľom alebo právnickou osobou
Nárok na úhradu škody spôsobenej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies